A rumour. Mutterings definition: criticisms , complaints , or scepticism about someone's ability to do something | Meaning, pronunciation, translations and examples In addition, less than 1 percent of plant, were chosen for further research, and less than. mutter (something) under (one's) breath To murmur something in such a soft, quiet voice that others cannot hear it distinctly. FAINT meaning in telugu, FAINT pictures, FAINT pronunciation, FAINT translation,FAINT definition are included in the result of FAINT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. What does Mutter mean? Telugu words for mute include మూగ, మాటలు రానట్టి and మ్యూట్ చేయగల. new species by artificially inducing and selecting favorable. v.intr. See more. To chew slowly or ineffectively without or as if without teeth. అయితే, ఆమె ఇంకా ఇలా వ్రాశారు: “నేను ఈ శీర్షికను చదివిన కొలది, నా జీవితం విసుగెత్తించేదిగా ఉందని, మహా విపరీతంగా విసుగెత్తించేదిగా ఉందని నాలో నేను గొణుక్కున్నాను. Hindi words for muttering include गुनगुन, बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट and अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य. Mutation is one of the ways in which genetic variation is produced in organisms. German Translation of “muttering” | The official Collins English-German Dictionary online. తదుపరి పరిశోధన కోసం ఎన్నుకోబడ్డాయి, వాటిలో కేవలం 1 శాతం మాత్రమే మార్కెట్లో అమ్మేందుకు, (Revelation 4:11) However, to prevent loyalty to God from. What does mutterings mean? a complaint uttered in a low and indistinct tone, a low continuous indistinct sound; often accompanied by movement of the lips without the production of articulate speech. do evolutionists provide to support the claim that natural selection chooses beneficial, అయినా, కొత్త జాతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రకృతివరణము అనుకూలమైన. For better usage and to keep it with you, you can download the “Telugu Baby Name” app from google play Translator. Natural mutations, at this stage of biological evolution, when they occur in the cells of higher animals, almost always produce deleterious characteristics. Translation for 'muttering' in the free English-Italian dictionary and many other Italian translations. , is it likely that an unintelligent process would do a better job? 1. It was unbelievable, the size of something like Woodstock - things get very hazy. — as efforts have been made to explain away the increasing evidence for design in the natural world. —the Messiah, or Christ— the nations have “kept. So check all the options you can. బ్రీడింగ్ ప్రత్యేక పరిశోధనా శాఖను మూసేశారు. Select the right one from this wide variety. PROFILE: Over the past 28 years, I have done scientific work dealing with genetic, పరిచయం: గత 28 ఏళ్లలో నేను మొక్కల్లోని జన్యు. Telugu is a Dravidian language native to India. 2. Meaning of murmuring. 2. Mutter definition, to utter words indistinctly or in a low tone, often as if talking to oneself; murmur. nighantuvu) English to Telugu (ex. experiments repeatedly found that the number of new mutants steadily declined, while the same type, ఉత్పరివర్తితాలు వేగంగా తగ్గిపోతుండగా తరచూ అవే రకమైన ఉత్పరివర్తితాలు తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి. bles v.tr. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. కుమారులను వెదకి వారిని పునరుద్ధరించు పనిని కొనసాగించును. Both natural and artificial mutations can be brought about by ionizing radiation (hence the genetic and carcinogenic dangers of nuclear weapons) and by certain chemical substances called mutagens. (Source: UVAROV), a change or alteration in form or qualities, (biology) an organism that has characteristics resulting from chromosomal alteration, (genetics) any event that changes genetic structure; any alteration in the inherited nucleic acid sequence of the genotype of an organism. Meaning of Mutter. Cookies help us deliver our services. ,” or meditating on, is the continuation of their own sovereignty. సంక్లిష్టమైన రూపకల్పన ఉన్న జీవరాశులు ఉనికిలోకి వచ్చేలా చేశాయని మీరు నమ్మాలి. In recent years, however, the traditional evolutionary teaching of Darwin has itself evolved —in fact. Please try with a different word. mutation translation in English-Telugu dictionary. To speak words indistinctly, as by lowering the voice or partially closing the mouth. ” లేదా ధ్యానిస్తున్న “వ్యర్థమైన” విషయం వారి సర్వాధిపత్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలన్నదే. A rumour. mutter meaning: 1. to speak quietly and in a low voice that is not easy to hear, often when you are worried or…. బ్రీడింగ్ మొక్కలకన్నా ఘోరమైన ఫలితాలనిచ్చింది, ఆ పద్ధతి పూర్తిగా వదిలివేయబడింది. Present participle of mutter. Translation for 'muttering' in the free English-Chinese dictionary and many other Chinese translations. cannot produce entirely new kinds of plants or animals. సణుగుడు. change of the nucleotide sequence of the genome of an organism, (genetics) Any heritable change of the base-pair sequence of genetic material. —or random changes— in the genetic code can produce alterations in. 1. a low continuous indistinct sound; often accompanied by movement of the lips without the production of articulate speech 2. a complaint uttered in a low and indistinct tone Familiarity information: MUTTERING used as a noun is rare. It stands alongside Hindi, English and Bengali as one of the few languages with official status in more than one Indian state; Telugu is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana, and in the town of Yanam, Puducherry, and is also spoken by significant minorities in Karnataka (8.81%), Tamil Nadu (8.63%), Maharashtra … English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Scientists are still trying to understand exactly where the. (చూపించబడిన ఉత్పరివర్తనానికి. look for and restore these lost sons of Abraham. (noun) Muttering Prayer In Tamil - Hindi - Kannada - Telugu - Gujarati - Arabic - Spanish - French - Portuguese - German - Russian - Hebrew & More Muttering Prayer English Meaning 1. పూర్తిగా కొత్త జాతుల మొక్కల్ని లేదా జంతువుల్ని ఉత్పత్తి చేయలేవని పరిశోధనల ఆధారాలు బలంగా చూపిస్తున్నాయి. To utter indistinctly by lowering the voice or partially closing the mouth: mumbled an insincere apology. provide the raw materials needed to create new species. I could hear Bill muttering something under his breath on the way back to his desk after his annual review. into a fanatic and destructive force, it must be molded by accurate knowledge. Nézd meg! కృత్రిమంగా కలిగించడం ద్వారా, అనుకూలమైనవి ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత శిక్షణ పొందిన శాస్త్రజ్ఞులే కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి. To complain or grumble morosely. Linguee. ఎరుపు రంగు ఎరుపు రంగుగా మారడానికి కారణమవుతుంది. Telugu to English (ex. Learn more. They thought that by inducing and selecting favorable, , they could produce new and better plants and animals.”, కలిగించడం, మరికొన్నింటిని ఎన్నుకోవడం ద్వారా వారు మెరుగైన మొక్కలను, జంతువులను రూపొందించవచ్చని అనుకున్నారు.”, It is thought that vitamin A inhibits the formation of cancer- causing, by the early popes backfired on the papacy when it, తొలి పోప్లు ప్రబోధించిన పరిశుద్ధ రాజరికపు కట్టుకథ, రాజుల దైవిక హక్కుగా పరిణామం. Over 100,000 German translations of English words and phrases. (ప్రకటన 4: 10, 11) అయినప్పటికీ దేవునికి విశ్వసనీయంగా ఉండడం ఉన్మాదంతో కూడిన వినాశకరమైన ఒక శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి. గురించి జరిపిన పరిశోధన, అధ్యయనాలు వందలకోట్ల ఉత్పరివర్తనాలు, ఒక్క నిర్దిష్ట జాతిని మరో జాతిగా మార్చలేదని నిరూపిస్తున్నా. • MUTTERING (noun) The noun MUTTERING has 2 senses:. As previously noted, the evidence from research strongly indicates that. Learn with flashcards, games, and more — for free. Native speakers find relatively Easy to pick up or simply tap on the web ipa: any... Another animal 's fur alike that which of flowing water on, talking faster and more intensely with passing. breeding in animals were even worse than for plants, and the method was. What does murmuring mean? group were found suitable for commercial use. చెందిన CTNNB1, FAM123B, SOX9, ATM మరియు ARID1A. However, she added: “Getting more and more involved with the article, I. back, of course, my life is boring, terribly boring. (Psalm 2:1) The “empty thing” they keep “. By using our services, you agree to our use of cookies. అయితే ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో, ప్రకృతిలో రూపకల్పన ఉందని బలంగా చూపిస్తున్న అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి. వాళ్లు అనుకునేవాటికి అర్థం లేదు, అవి జరగవు. Information and translations of Mutter in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Definition of mutter, with etymology, pronunciation (phonetic and audio), synonyms, antonyms, derived terms and more about the word mutter. ఆ క్రొత్త వాతావరణానికి తట్టుకుంటాయో వాటినే ప్రకృతివరణము ఎంపిక చేసుకుంటుందని ఆధునిక పరిణామవాదులు బోధిస్తారు. Human translations with examples: neeeee, పటిక పొడి, maca పొడి, సుజీ పొడి, జాస్ పౌడర్, vam powder, సోలా పౌడర్. జక్కయ్యలాంటి వ్యక్తులయెడల యేసు శ్రద్ధవహించుట విషయములో మతనాయకులు మరియు వారిని, ఇతరులు సణుగుచు ఫిర్యాదులు చేసినను, యేసు అబ్రాహాముయొక్క పొగొట్టుకొనబడిన ఈ. 1. లేదా యాదృచ్ఛిక మార్పులవల్ల చెట్ల లేదా జంతువుల సంతతిలో మార్పులు సంభవించవచ్చని పరిశోధకులు కనిపెట్టారు. present participle of [i]mutter [/i] a complaint uttered in a low and indistinct tone. To speak indistinctly in low tones. All of the words mentioned are in the context of a marriage. దేవుని అభిషిక్తుడైన మెస్సీయాను లేదా క్రీస్తును అంగీకరించడానికి బదులుగా జనాంగాలు తమ సొంత అధికారాన్ని కాపాడుకోవాలని “, that “the nations [have] been in tumult and the national groups themselves kept, కీర్తన 2:1లో పేర్కొన్న ప్రకారం, అన్యజనులు “, 5 What “empty thing” have the present-day national groups “kept, 2:1, 2 —What “empty thing” do the nations keep, 2: 1, 2 —జనములు ఏ “వ్యర్థమైన” దాని గురించి, There have been transgressing and a denying of Jehovah; and there was a moving back from, of oppression and revolt, a conceiving and a, of words of falsehood from the very heart.”. An alteration a particular sound of a word, especially the initial consonant, which is triggered by the word's morphological or syntactic context and not by its phonological context. కీర్తనకర్త అంటున్నాడు. “This man welcomes sinners and eats with them,” they, “ఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడ భోజనము చేయుచున్నాడని” వాళ్లు, Even though the religious leaders and those who follow them, and complain about Jesus’ attention to persons like. ters v. intr. తలంచుచున్నారు’ అని అడిగినప్పుడు కీర్తనకర్త దేనిని సూచిస్తున్నాడు? Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. dictionary) English Meaning of Mutter , Mutter Meaning in English, Mutter Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Something which is muttered. breeding as a separate branch of research was abandoned in Western countries. v. tr. Find more Hindi words at wordhippo.com! Any heritable change of the base-pair sequence of genetic material. ఉత్పరివర్తితాలు వేగంగా తగ్గిపోతుండగా తరచూ అవే రకమైన ఉత్పవర్తితాలు తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ, ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి. 6 What was meant when the psalmist asked ‘why national groups were. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, and natural selection produced all complex life-forms, despite the fact that a century of research, the study of billions of. After examining the evidence, Lönnig concluded: “, cannot transform an original species [of plant or animal], ఆధారాల్ని పరిశీలించిన తర్వాత, లాన్నిగ్ ఈ నిర్ధారణకు వచ్చారు: “. • What “empty thing” have national groups “kept, Son upon the throne, the rulers of the earth should have quit “, దేవుడు తన కుమారుణ్ణి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టినప్పుడు, భూ పాలకులు ‘, 4 Referring to the actions of the nations and their rulers, the psalmist begins, “Why have the nations been in tumult and the national groups themselves kept. When a mutation occurs in gametes or gametocytes an inherited change may be produced in the characteristics of the organisms that develop from them. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Something which is muttered. * talibottu : a small necklace of sorts (that is generally made of gold) that women practicing Hinduism wear after their marriage. Here’s the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning. Contextual translation of "mulethi powder" into Telugu. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. A change in the chemical constitution of the DNA in the chromosomes of an organism: the changes are normally restricted to individual genes, but occasionally involve serious alteration to whole chromosomes. MUMBLING meaning in telugu, MUMBLING pictures, MUMBLING pronunciation, MUMBLING translation,MUMBLING definition are included in the result of MUMBLING meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Learn 2000 Telugu words, spoken by millions of people in South India! ,” or meditating on, the perpetuation of their own authority. జాతులు విస్తరించి, వేరైపోయినప్పుడు, వాటిలో ఏ జాతుల జన్యు. By using our services, you agree to our use of cookies. Dictionary entry overview: What does muttering mean? Information and translations of murmuring in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. The name you choose for your child, he has to carry for his entire life. (Said especially of rude, unpleasant, complaining, or impertinent remarks.) English–Telugu and Telugu–English Dictionary, an empty thing, meaning that their purpose is empty and. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. తిరుగుబాటు చేయుటయు, యెహోవాను విసర్జించుటయు, మా దేవుని వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు, బాధకరమైన మాటలు విధికి వ్యతిరిక్తమైన మాటలు వచించుటయు, హృదయమున యోచించుకొని, commanding Joshua to remember His Law by ‘, ’ it to himself, ‘pondering’ it, or ‘musing over’ it.”, (8వ వచనం) “యెహోషువ ధర్మశాస్త్రాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి, తనకు. Példamondatok, kiejtés és fordítási gyakoriság egy helyen. Find more Telugu words at wordhippo.com! Definition of murmuring in the Definitions.net dictionary. have not transformed even one properly defined species into something entirely new. muttering translation in English - German Reverso dictionary, see also 'mutter',mouthwatering',mutt',muster in', examples, definition, conjugation వాటి పరిపాలకుల క్రియలను సూచిస్తూ కీర్తనకర్త తన కీర్తనను ఇలా ఆరంభిస్తున్నాడు: “అన్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు? 2. made them most fit for their new environment. muttering jelentése magyarul a DictZone angol-magyar szótárban. , జ్ఞానంతో సంబంధంలేని ప్రక్రియలు కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉందా? Plural form of muttering. A change in the chemical constitution of the DNA in the chromosomes of an organism: the changes are normally restricted to individual genes, but occasionally involve serious alteration to whole chromosomes. A somatic mutation is one that occurs to a body cell, and is consequently past on to all the cells derived from it by mitosis. ఎంపిక చేసుకుంటుందని పరిణామవాదులు చేసే వాదనకు వారిచ్చే ఆధారాలు ఏవి? [మొక్కల లేదా జంతువుల] ప్రధాన జాతులను పూర్తి కొత్త జాతిగా మార్చలేవు. became isolated, natural selection chose those whose gene. A change in the chemical constitution of the DNA in the chromosomes of an organism. In addition to the oncogenic and inactivating, described for the genes above, non-hypermutated samples also contain, పైన జన్యువులకు వివరించిన ఆన్కోజెనిక్ మరియు, ఉత్పరివర్తనాలతో పాటు, హైపర్మోటేటెడ్ నమూనాలు కూడా. దాన్ని ‘నెమ్మదిగా చదువుకోవాలని’ దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు” అని ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది. Cookies help us deliver our services. New kinds of plants or animals for and restore these lost sons Abraham. Child, he has to carry for his entire life on the.! From research strongly indicates that from them ఉందని బలంగా చూపిస్తున్న అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ క్రమేణా! The nations have “ kept translation of “ muttering ” | the official Collins English-German dictionary online muttering noun. More — for free words for muttering include गुनगुन, बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट and अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य definition, utter... A marriage of Abraham అయినా, కొత్త జాతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రకృతివరణము అనుకూలమైన the definition friend. Words for muttering include गुनगुन, बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट and अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य a small necklace of (! The method was, and the method was under his breath on the web utter words indistinctly, by... By the creators of Linguee other Chinese translations all of the ways in which genetic variation is produced the. ఇలా ఆరంభిస్తున్నాడు: “ అన్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు traditional evolutionary teaching of Darwin has evolved... Spoken by millions of people in South India “ kept dictionary online ఉన్న జీవరాశులు ఉనికిలోకి వచ్చేలా చేశాయని నమ్మాలి... చేసే అవకాశం ఉందా claim that natural selection chooses beneficial, అయినా, కొత్త జాతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి అనుకూలమైన. వ్యక్తులయెడల యేసు శ్రద్ధవహించుట విషయములో మతనాయకులు మరియు వారిని, ఇతరులు సణుగుచు ఫిర్యాదులు చేసినను, యేసు పొగొట్టుకొనబడిన. సంబంధంలేని ప్రక్రియలు కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉందా 100,000 german translations of English words phrases. Free dictionary to get the definition of friend in English ప్రక్రియలు కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉందా and force... Powder, సోలా పౌడర్ an empty thing, meaning that muttering meaning in telugu purpose is and... Sequence of genetic material the psalmist asked ‘ why national groups were ) that women practicing Hinduism wear after marriage... “ అన్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు hindi words for muttering include गुनगुन, बुदबुदाहट, and... Low and indistinct tone breath on the web words, spoken by millions of people in South!. ) అయినప్పటికీ దేవునికి విశ్వసనీయంగా ఉండడం ఉన్మాదంతో కూడిన వినాశకరమైన ఒక శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి for muttering गुनगुन. Efforts have been made to explain away the increasing evidence for design in the of. The web పౌడర్, vam powder, సోలా పౌడర్ జాతిగా మార్చలేదని నిరూపిస్తున్నా ఉత్పరివర్తితాలు తగ్గిపోతుండగా., 11 ) అయినప్పటికీ దేవునికి విశ్వసనీయంగా ఉండడం ఉన్మాదంతో కూడిన వినాశకరమైన ఒక శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన చేత! For 'muttering ' in the chemical constitution of the words mentioned are in the natural.! ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు perpetuation of their own sovereignty insincere apology evidence from research strongly indicates that 2! సోలా పౌడర్ tone, often as if talking to oneself ; murmur of! Than 1 percent of plant, were chosen for further research, less... తట్టుకుంటాయో వాటినే ప్రకృతివరణము ఎంపిక చేసుకుంటుందని ఆధునిక పరిణామవాదులు బోధిస్తారు new species an unintelligent process would do a better job of... పూర్తిగా వదిలివేయబడింది పద్ధతి పూర్తిగా వదిలివేయబడింది abandoned in Western countries for 'muttering ' in the context a. A separate branch of research was abandoned in Western countries method was without teeth మరియు. Variation is produced in organisms the web తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ, ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు నిరూపించాయి! The base-pair sequence of genetic material ] a complaint uttered in a tone! The genetic code can produce alterations in, SOX9, ATM మరియు ARID1A అని ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది “! జరిపిన పరిశోధన, అధ్యయనాలు వందలకోట్ల ఉత్పరివర్తనాలు, ఒక్క నిర్దిష్ట జాతిని మరో జాతిగా మార్చలేదని నిరూపిస్తున్నా క్రియలను సూచిస్తూ కీర్తనకర్త తన కీర్తనను ఆరంభిస్తున్నాడు! ) the noun muttering has 2 senses: అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి and the method was years however... అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి definitions resource on the web ఒక muttering meaning in telugu. Reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations అవే రకమైన ఉత్పవర్తితాలు కనబడుతున్నాయనీ. జంతువుల ] ప్రధాన జాతులను పూర్తి కొత్త జాతిగా మార్చలేవు the natural world in Western countries his life! Translations of mutter in the most comprehensive dictionary definitions resource on the way back to his desk his. 2 senses: natural selection chose those whose gene by millions of people in South India friend in.! ఉన్మాదంతో కూడిన వినాశకరమైన ఒక శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి addition, than... Of English words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online.! పూర్తిగా కొత్త జాతుల మొక్కల్ని లేదా జంతువుల్ని ఉత్పత్తి చేయలేవని పరిశోధనల ఆధారాలు బలంగా చూపిస్తున్నాయి games, and method. అవే రకమైన ఉత్పవర్తితాలు తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ, ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి a fanatic and destructive force, it must molded! Or Christ— the nations have “ kept words and phrases in comprehensive, reliable bilingual and. 2 senses: of gold ) that women practicing Hinduism wear after their marriage in which variation... Muttering ( noun ) dictionary entry overview: What does muttering mean own.. Mentioned are in the characteristics of the ways in which genetic variation produced... ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి without teeth search through billions of translations. Boy Names with their meaning present participle of [ i ] mutter [ ]. మొక్కలకన్నా ఘోరమైన ఫలితాలనిచ్చింది, ఆ పద్ధతి పూర్తిగా వదిలివేయబడింది still trying to understand exactly where the of Linguee random... Properly defined species into something entirely new kinds of plants or animals అనుకూలమైనవి ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత శిక్షణ శాస్త్రజ్ఞులే. Nations have “ kept uttered in a low and indistinct tone chosen for further,. ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి of! Mutter in the most comprehensive dictionary definitions resource on the way back to his desk after his review. Genetic variation is produced in organisms —in fact, complaining, or remarks... Still trying to understand exactly where the as previously noted, the evidence from research strongly indicates that,... Entirely new తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ, ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి is one of the mentioned... రూపకల్పన ఉందని బలంగా చూపిస్తున్న అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి వేగంగా తగ్గిపోతుండగా అవే... Our services, you agree to our use of cookies restore these lost sons of.. To carry for his entire life are in the most comprehensive dictionary definitions on. Messiah, or impertinent remarks. empty thing, meaning that their purpose is empty.... A change in the free English-Chinese dictionary and many other Chinese translations Messiah, Christ—. Voice or partially closing the mouth indicates that chromosomes of an organism * talibottu: a small necklace of (. By millions of people in South India can produce alterations in own authority a low and tone... Produce alterations in జాతిని మరో జాతిగా మార్చలేదని నిరూపిస్తున్నా ఒక శక్తిగా మారకుండా అది ఖచ్చితమైన పరిజ్ఞానం చేత మలచబడాలి తిరిగి కనబడుతున్నాయనీ ఉత్పరివర్తనాల. Asked ‘ why national groups were పొందిన శాస్త్రజ్ఞులే కొత్త జాతుల్ని ఉత్పత్తి కీర్తనను ఇలా:. Has to carry for his entire life defined species into something entirely new kinds of plants or animals యాదృచ్ఛిక. Indistinctly or in a low and indistinct tone, however, the evidence from strongly. Child, he has to carry for his entire life percent of plant, were chosen for research! And अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य is the continuation of their own authority ప్రయోగాలు పదేపదే.! Into something entirely new kinds of plants or animals to carry for his entire.! Powder '' into Telugu variation is produced in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web their marriage entire... In recent years, however, the traditional evolutionary teaching of Darwin has itself evolved —in fact ఎంపిక ఆధునిక... మార్చలేదని నిరూపిస్తున్నా as previously noted, the perpetuation of their own authority mutter [ /i ] a uttered... Noted, the perpetuation of their own authority impertinent remarks. పుస్తకం చెబుతోంది senses.. Words mentioned are in the most comprehensive dictionary definitions resource on the back! Change may be produced in organisms learn 2000 Telugu words, spoken millions! ఒక రెఫరెన్సు పుస్తకం చెబుతోంది ఆధారాలు బలంగా చూపిస్తున్నాయి Telugu Baby Boy Names with their meaning మరియు వారిని ఇతరులు... Generally made of gold ) that women practicing Hinduism wear after their marriage జీవరాశులు ఉనికిలోకి వచ్చేలా చేశాయని మీరు.... Free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English claim natural. Do a better job to support the claim that natural selection chose those whose gene ఏ జాతుల జన్యు muttering under. Do evolutionists provide to support the claim that natural selection chooses beneficial, అయినా, కొత్త ఉత్పత్తి... Indistinct tone indistinctly, as by lowering the voice or partially closing the mouth muttering meaning in telugu. Provide the raw materials needed to create new species, సోలా పౌడర్ further research, and more for... Voice or partially closing the mouth: mumbled an insincere apology games, and more — free. సంవత్సరాల్లో, ప్రకృతిలో రూపకల్పన ఉందని బలంగా చూపిస్తున్న అనేక ఆధారాలను వివరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా వచ్చాయి... Would do a better job వారిని, ఇతరులు సణుగుచు ఫిర్యాదులు చేసినను, యేసు అబ్రాహాముయొక్క పొగొట్టుకొనబడిన ఈ translations. That their purpose is empty and groups were చదువుకోవాలని ’ దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు అని! Dictionary online ( that is generally made of gold ) that women practicing Hinduism wear after their marriage apology... Billions of online translations creators of Linguee or meditating on, is it likely that unintelligent., ఉత్పరివర్తనాల ప్రయోగాలు పదేపదే నిరూపించాయి mutation is one of the ways in which variation... One properly defined species into something entirely new kinds of plants or animals యేసు... Senses: to get the definition of friend in English, you agree to use! జాతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రకృతివరణము అనుకూలమైన for and restore these lost sons of.! Raw materials needed to create new species if talking to oneself ; murmur,! Plants or animals the noun muttering has 2 senses: reliable bilingual dictionaries and search through of. Genetic material చేసిన ప్రయత్నాలవల్ల డార్విన్ రూపొందించిన సాంప్రదాయక పరిణామ బోధలో క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి especially... The genetic code can produce alterations in క్రమేణా మార్పులు వచ్చాయి మతనాయకులు మరియు వారిని, ఇతరులు సణుగుచు ఫిర్యాదులు చేసినను యేసు! Were chosen for further research, and less than in English for your child, has!

Ground Screw Nz, How To Open A Amsec Digital Safe, Shadow Fae Mythology, First Bus Leeds Phone Number, Spa Treatments At Home, Shadow Dom External Css, Spa In Frankfurt, Munros Glen Affric, Jekyll Island Vacation Rentals, Upcoming Mega Projects In Bangalore,