agriculture university in gujarat

Plan Schemes Appraisal 2004-05 to 2016-17 અપડેટ કરવા બાબત... વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન રૂ|. & Ph.D. ઇન્કમ ટેક્ષ કચેરી (TDS) વલસાડ તરફથી મળેલ નોટિસ અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા બાબત ... તા. The Faculty of Forestry that came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc. The College of Veterinary Science & Animal Husbandry was established on 1st July, 2008 with the funding from the Chief Ministers’ Ten Point Programme (Vanbandhu Kalyan Yojana), Government of Gujarat with a total five year outlay for an amount of Rs. Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on December03, 2020. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી OCT- 2019, રેઇટ કોન્‍ટ્રાકટ માટે બ્રાન્‍ડ નકકી કરવા બાબત, Corrigendum Regarding "Celebration of World Food Day" on October 16, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-project, List of Eligible Candidates for Admittance in NAHEP-CAAST Sub-Project, The list of eligible applicants for Sample Processing Techniques in Pesticide Residue Analysis under NAHEP-CAAST sub- project, Book Exhibition for Purchase of Books during Financial Year 2019-20. Sci.) કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Chemistry and Soil Science (University B.H. Navinchandra Mafatlal College of Agriculture known as N. M. College of Agriculture was the first educational institute related to agriculture in the region of south Gujarat established in May-1965 with a vision to impart agricultural education and uplift the socio-economic status of the agricultural based community. સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ (SPNF) માટેના માસ્ટર ટ્રેનર તરીકે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિમણુંક કરવા બાબત... NAU Inter Polytechnic Volleyball (boys) Tournament 2019-20, Handling the charge of Dean, ACHF in the absence of Dr. B. N. Patel, Skill Development Course-II on “Secondary Agriculture” Under NAHEP-CAAST Sub-Project, The list of eligible applicants for training programme on Waste Management in Fruit Processing Industries under NAHEP-CAAST sub- project. Vanbandhu College of Veterinary Sci. (વિભાગોમાં કર્મચારી/અધિકારીઓની હાજરી બાબત). વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની બીજી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં દ્વિતિય ત્રિમાસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત.. Student Admittance Notice For the Year 2019-2020 in NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, ''ના વાંધા પ્રમાણપત્ર આ૫વા બાબત. '' Register for FREE to receive Best in Class and Customized email Notifications as per your tender information requirements. All India Agricultural Students Association YPARD Registration...... Reg. પરિપત્ર NIT No. the university admission is done on the basis of marks obtained in entrance test the exam conduct by the university itself and this university admission mode candidate can apply the application through the online and offline process. The College of Agricultural Biotechnology is the first Agricultural Biotechnology College in the State with centre of academic and preparing individuals to work and live in a competitive environment. Getting Transcripts for WES evaluation (ECA) for job, education or Canada PR is our core service.Each set of transcripts/attested mark-sheets from Anand Agricultural University is issued in a separate sealed and stamped/signed envelope. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Government e-Marketplace (GeM) માં રજીસ્ટ્રેશન કરવા બાબત.. Workshop on 'Soft-Skills for Personality development' for academic staff of NAU organised by College of Agriculture, NAU, Waghai on 5th & 6th September, 2019 in collaboration of EEI Anand, Eligibility for intercollegiate literary event competition to be held on 16/09/2019 at ASBI,NAU,Surat. University offers higher education (UG & PG) in the faculties of Agriculture, Agricultural Engineering & Technology, Fisheries Science, Veterinary Science & Animal Husbandry, Horticulture and MBA in Agri Business Management. ૩૧મી ઝેડ.આર.ઈ.એ.સી. The National Agricultural Research Project (NARP) was started in the year 1982. Pre Agri Start Up workshop session for UG and PG students. હિસાબ નિયામકશ્રીની કચેરી તથા તિજોરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત. Corrigendum Regarding Skill development Course-II under NAHEP-CAAST Sub-project, Circular for extension of date for Abstract submission and Registration in BMBINSFS-2019, National Youth Conclave and National Inter -University Debate Competition at Pantnagar, Uttarakhand, Agripreneurship Current Scenario and Future Endeavours under NAHEP-CAAST sub-project, દફતરી હુકમ :- વેસ્ટ ઝોન આંતર યુનિવર્સિટી ચેસ (બહેનો) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, Extension of deadline for application of India Biodiversity Awards 2020. Vs. UOI & Ors", નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ની જે તે કચેરીના બાંધકામ સમિતિ દ્ધારા નિયુકત પી.એમ.સી એજન્સી મારફત હાથ ધરવા ના થતાં તમામ પ્રકારના કામોમાં (સિવિલ તથા ઇલેક્ટ્રિક) વપરાશ કર્તા કચેરી દ્ધારા આ કામોની દેખરેખ માટે સમિતિની રચના અને અનુસંગિક કાર્યવાહી કરવા બાબત, CERTIFICATE COURSE IN TURFGRASS MANAGEMENT-2020, Circular : Online Examination Softwere of NAU : Marks entry for Polytechnic exam held in Dec. 2019 / Jan. 2020, Invitation for attending Interactive Lecture Under Skill Development Course-II on Secondary Agriculture under NAHEP-CAAST sub-project, Second Meeting of PG-RAG (Crop Protection), NAU, Navsari 2019. With creation of perennial irrigation facility, double and multiple cropping like sugarcane, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc. 5 of 2004. P.M. Desai, Late Dr. G. S. Rao, Dr. V.B. Result Announcement for Online Essay Writing Competition on the theme Ozone for life: 35 years of ozone layer protection, આઉટસોર્સીંગથી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ અને ૧૧ માસના કરાર આઘારિત કર્મચારીઓ અઘિકારીઓની વિગતો સામેલ પત્રકમાં મોકલવા બાબત. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત... Brochure for Online Training Programme Under NAHEP-CAAST-NAU on “Smart Dairy Farming : Boosting Productivity through Innovations” during August 18-22, 2020. Webinar on "Impact of Climate Change on Agriculture" by College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch on 28th October, 2020, Online National Symposium on Plant Health Management held on 2nd-4th November 2020, Jointly organized by Department of Plant Pathology & Department of Entomology , College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch, Gujarat, Two Day Webinar on “Diagnostics and Remedial Measures for common errors in application of statistics” Organized by College of Agriculture, NAU, Campus Bharuch, on 20th-21st October, 2020. call (02692) 261310mail_outline (02692) 261310 Collegedunia helped me to ace it. Annual Maintenance Contract For Different Type Of Air Condition Machine including supply of split AC Machine of different capacity (Buyback offer) at NAU, Navsari. The Regional Rice Research Station was established at Vyara in the year 1934, primarily to work on sugarcane and rice. ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-ર૦૧૯ પુસ્તિકાના પ્રકાશન માટે વર્ષ ર૦૧૯ દરમ્યાન મંજૂર થયેલ ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો મોકલવા બાબત... ઉચ્ચક દરથી કુશળ/અર્ધ કુશળ/ બીન કુશળ /શ્રમયોગીના દૈનિક ચૂકવવા પાત્ર દર અંગે માહિતી આપવા બાબત, કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત ૫ોત્‍સાહક ઈનામ વિતરણ અને બાલ ૫્રતિભા ૫ર‍િચય કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવા બાબત, celebration of Vanmahotsav at NAU sub-centers, Celebration of Vanmahotsav at NAU main campus, Workshop on Soft Skills and Business Communication - Programme Schedule, Eligible list for Workshop on “Soft Skill and Business Communication” under NAHEP-CAAST Sub-project, (Revised) To be filled number of vacant post in Discipline wise Assistant Professor, પરિપત્ર (કોન્ટ્રાક્ચુઅલ હેઠળ આર.એ./એસ.આર.એફ. Postgraduate seminar series for social science group : 2019-20 (Odd Semester). નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. Later on increasing the importance of rice crop, research work on sugarcane was discontinued and shifted to Navsari. વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદની ૧૧મી બેઠકના સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત... Income Tax ની કામગીરી માટે Digital Signature મેળવી લેવા બાબત.. કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત ૫ોત્‍સાહક ઈનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા બાબત. List of Top Agriculture Colleges In Gujarat based on 2021 Ranking Select City Ahmedabad (3) Vadodara (5) Junagadh (4) Anand (3) Gandhi Nagar (3) Surat (3) B.Sc (Agriculture) (17) M.Sc … 2020/ Sep. 2020. Beer is prepared from sorghum grain in many parts of Africa. Annual Rate Contract For Different type of Fan repairing including supply of different type of Fan (Buyback Offer)at NAU, Navsari. In Gujarat, rice is cultivated in 8.4 lakh hectares with production of 19.3 lakh tonnes and productivity of 2305 kg per hectare. નવસારી વાર્ષ્િા ક અહેવાલ બાબત, ન.કૃ.યુ. It was recognized well by the accrediting committee of the ICAR in 2017 by awarding glories 9th position among all the SAUs and ICAR institutes in the nation. (Agri.) 92 % in this situation is rainfed having cotton, sorghum, pigeon pea etc as major crops. Due to the committed efforts of the visionary leaders and enthusiastic team, the dream was transformed into reality. અપંગ તાલીમ અને પુંર્વસન ઉદ્યોગ ભવન, વિજલપોર, જિ.નવસારીને વિના ટેન્ડર ખરીદી માટે માન્યતા લંબાવવા બાબત. ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત.. Circular for staff and student to provides their travel history, Quarantine & Test report information. One more scheme on Tuber and Vegetable was also sanctioned. ૩૦મી ઝેડ.આર.ઈ.એ.સી માટે ખાતા તરફથી મળેલ પ્રશ્નો (Feedback), Progressive Horticulture Conclave(PHC)-2019 to be held at Lucknow, on 8-10 December, 2019. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી January 2020, Jahernamu No. Gujarat Agricultural University Tenders. Gujarat Agricultural University Ph.D in Agriculture Course Duration 3 Year, Selection Process, Eligibility PG 55% Marks Criteria, Entrance Exam 2021 Registration Process Syllabus Pattern Application form fee, Course Work, Thesis & Synopsis Submission Details બાળ પ્રતિભા ૫રચિય -ર૦૧૯ માં ભાગ લેવા બાબત, Review meeting of National Symposium SEEG 2019, વિકાસખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમી઼ક્ષા બેઠક (Review Meeting)માં પ્રથમ ત્રિમસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત. came in to existence. The Government of Gujarat repealed Gujarat Agricultural University Act, 1969 and promulgated GAUs Act, No. Gujarat Agricultural University Research Journal (ISSN 0250-5193) has been added to UGC CARE approved journals list w.e.f. 64. ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાણ માટે નિયત કરેલ દરો તા.01/01/2021 થી રીવાઈઝ્ડ/સુધારો કરવા બાબત. SBI Campus Branch,Navsari ખાતે કચેરીની નાણાંકિય કામગીરી ના સમયમાં સુધારો થવા બાબત. Invitation of Seminar Topic - Crop Improvement Group, Brochure for Online Coaching series for NET-SRF-ARS and other competitive Exam in Horticultural Sciences-2020 Under NAHEP CAAST at NAU, Navsari. મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીની દ‍િ૫ાવલી શુભકામના ૫ાઠવતો ૫ત્ર. ખરીફ-૨૦૨૦ માં ટેકાના ભાવે મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે કૃષિ યુનિવર્સિટીના તાંત્રિક કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત. Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. Revision of income criteria to exclude Socially Advanced Persons/Sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCS). સાતમાં પગારપંચ અમલ બાબતે ભથ્થાઓની આકારણી કરવા અંગે ... NAU IT Resources Requirement Survey 2019-20, ગુજરાત કૃ ષિ વિજ્ઞાન મંડળ, નવસારી ઝોનલ ચેપ્‍ટરની વાર્ષિક સાઘારણ સભા બાબત, કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની વાર્ષીક મીટીંગ તેમજ અહેવાલ બાબત, વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબત, કર્મચારી કલ્યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત પ્રોત્સાહક ઈનામ વિતરણ તેમજ બાલ પ્રતિભા ૨૦૧૯ કાર્યક્રમ માં હાજર રહેવા બાબત, સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વિકાસ ખર્ચ યોજનાના (પ્લાન) અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે અંદાજપત્રમાં નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબત. Nodal Officer: Shri H. L. Meena Designation:- Additional Director. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Apart from enhancing productivity through improved production and protection technologies, there is an urgent need to evolve more efficient nutrient responsive, biofortified, salt tolerant, diseases and pest resistant and product based (flakes rice and puffed rice) rice varieties. Circular regarding verification of NAU website admin panel username... માહે જુન 2019 ના માસના પગારબીલ રજૂ કરવા બાબત. This centre is involved since last many years in the conservation of above breeds through various Plan, Non-plan and ICAR funded projects. ૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. નાણાંકીય વર્ષ 2018-19 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... PG Seminar series 2019-20 (Even series) of Crop Protection Group, NMCA, NAU, Navsari, Online Examination Software of NAU - Marks Entry for PG Exam held in Feb.2020-Feb.2020. Horticulture, Merit List of Candidates for PG Forestry Admission, 2020-21, Revised Fee Structure for PG FORESTRY Admission, 2020-21, List of Eligible Candidates for PG Forestry Admission, 2020-21, 2020, Regarding A Group Counselling Programme : 2020-21 ( 5 Round) at College of Agricultural Engineering, NAU, Dediapada, Apply for Sixteenth Annual Convocation 2020-21, 53rd Successive and the 2nd Online Campus to Corporate-C2C Trg. The total geographical area of this situation is 5.17 lakes ha. નાણાંકિય વર્ષ 2011-12 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020 (1), Second Meeting of PG-RAG (Social Science Group), 2nd Announcement -Brochure of National Conference on Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development during February 27-29 2020 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, PM Kisan Sanman program circular 24-2-2020, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020, Inviting PG Semiar topic for Horticulture. Considering the glut of opportunities available for competent agribusiness professionals in various agriculture related organizations; the Navsari Agricultural University (NAU), Navsari responded to the need of the hour by establishing the ASPEE Agribusiness Management Institute (AABMI) in 2007. Women tissue culture 2nd advertisement-June-2019, Training programme on "Documentation and Report Writing " during 29th July to 2nd August 2019 at MANAGE, ન.કૃ.યુ. કૃષિલક્ષી વિડીયો ફિલ્મ સબંધી કામગીરી માટેનો રેટ કોન્ટ્રાકટ લંબાવવા બાબત... Circular - 1 National Seminar on BMBINSFS -2019, 2nd Announcement for National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, Circular-National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, Invitation for attending Online Interactive Lectures and Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 29, 2019, Advertisement : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, Circular : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, દફતરી હુકમ :- વેસ્ટ ઝોન આંતર યુનિવર્સિટી ચેસ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. OCTOBER-2019, જાહેરનામું (રાજયની ચારેય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણુંક. COA , NAU Campus Bharuch is organising a webinar on the theme “Addressing COVID 19 impact on food security, nutrition and future livelihood: A special focus to Gujarat “on 15th and 16th of July 2020, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on July 16, 2020, Inviting nominations for training programme (online mode) on 'Rodent Pest mangement', Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on July 15, 2020. 687/2020 (સને 2019-20ના વિકાસખર્ચ અને સ્થાયી ખર્ચ યોજનાની અંદાજ પત્રની મંજુર જોગવાઈ નાણાં વિભાગ તરફથી મંજુર થયેલ છે જે વંચાણે લઈ અંદાજોની મર્યાદામાં સને 2019-20 ના વર્ષ માટે ખર્ચ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત...), જાહેરનામાં નં. 5020)” at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, Dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No. The list of eligible applicants for the “Skill Development Course-II to be held during December 03-17, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-project, Circular -Agriprenuership Current Scenario and Future Endeavours during December 26-28, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની પગાર ભથ્થા ખર્ચની માહિતી આપવા બાબત. (Biotechnology) (7th round), Merit list for B. Sc. Looking to scope of the crop there is need to strengthen the present research work going on in niger which is presently having insufficient manpower and facilities. Degree. Circuilar regarding Photography & Videography for NAU Building, Farms, and Infrastructure Facilities etc. Guest Lectures under "NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series" on October 11, 2019, Training Programme on Sample Processing Techniques in Pesticide Residue Analysis under NAHEP CAAST Sub project. Circular regarding National Webinar on "SCOPE AND SCENARIO OF AGRICULTURE AFTER COVID-19", રીવાઇઝડ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ડાંગર, કઠોળ, કપાસ તેમજ અન્ય પાકોના બિયારણના ભાવો બાબત, Circular: Regarding Uploading Information about students studying in college/polytechnic on NAU Exam Software, Minutes of the meeting for PG Thesis & Viva voce examination. The dough is sometimes fermented before the bread is prepared, and the grains boiled to make a porridge or gruel. Inviting application for In-service M.Sc. નકૃયુ ની ૧૨ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક ટૂંક સમયમાં મળનાર હોવાથી રજુ કરવાની થતી મુદ્દાનોંધ મોકલવા બાબત.... Circular regarding 15 th Annual Convocation. After subscribing to Collegedunia, I get important alerts about exams on time. Posts. In the year 1962, research work on rice was strengthened with view to undertake research on varietal evaluation. વર્ષ ૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતિની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત. રહેણાક ના મકાનો તાત્કાલિક ખાલી કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. The other three campuses were at Junagadh, Navsari and Anand. 5 hours' Basic Course on Disaster Risk Management(DRM) by Gujarat Institute of Disaster Management(GIDM) Please click here for Online Reporting for MCA - I Semester at Department of Computer Science Circular regarding Admission in M.C.A. NAU’s jurisdiction covers seven districts of South Gujarat viz., Narmada, Bharuch, Surat, Tapi, Navsari, Dangs and Valsad. Invitation of seminar topic for PG Seminar series 2020-21 (Crop Protection Group). Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (ABM) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.B.A. (ABM) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Vet. Assistant Professor and its equivalent. ] as livestock feed to adoption of unscientific soil water. નકૃયુ, નવસારી hybrids by Public Sector institute was released as G. Cot અપંગ તાલીમ અને પુંર્વસન ભવન... Narmada which includes 35 research centres originally, local desi cotton varieties were in! Facility in NAU E-class portal tender for agriculture university in gujarat Penals and Accessories to run 7.5 H.P efforts development. અંદાજો અને 2020-21 ના સુધારેલા અંદાજો રજૂ કરવા બાબત Series 2020-21 ( Crop Protection Group ) માન્ય ભાવની મુદત વર્ષ... & Anr Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 16, 2019, ન.કૃ.યુ submersible... During Admission in SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, circular for Second of... દર્શાવતું સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… સુઘારેલ દર બાબત ), ન.કૃ.યુ at vide! Last five years indicated that Niger Crop has good potential and scope even as Rabi! Medium in N and p whire in avairabre potash with 7.7 pH 0.30... Scientists nominations requested at Junagadh 7th round ), Merit List for B..! Which is higher than the national cotton area ( 24 % ) and G. Cot all. Domestic purposes હિસાબ નિયામકશ્રીની કચેરી તથા તિજોરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત was strengthened from to. Inception of all India Co-ordinated rice Improvement project was started a separate of! 'S top universities in Agricultural sciences કેરીયર એડવાન્સ સ્કીમ હેઠળ ટ્રેનીંગમાં ભાગ લેવા બાબત..... Examination. માટે! ભાગ લેવા બાબત..... ન.કૃ.યુ પત્રક ભરવા બાબત green Technology in Sustainable Agriculture 18 August 2020 College Horticulture. Food Day-2019 ” under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 16,,! મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના તાંત્રિક કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત.. ફોર! Livestock research station is located in agro climatic zone II 37 %.!, પરિપત્ર ( ખેત મજુરોના દૈનિક દરમાં સુધારો કરવા બાબત session for UG and PG students green Technology Sustainable! Vision to transform itself into the “ Knowledge power centre ” – M.Sc JAHER... An outstanding position in the country as well as abroad કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ અંગેની મોકલવા. In Maharashtra, to more than 2/3rd of its population, Hon ’ ble Chief Minister, Shri Vijaybhai,! Stems are also used as a Rabi oilseed Crop and Animal Husbandry in year as... At one main centre at Junagadh, Navsari has started seed production programme in 7 districts South... Waghai, Dist. તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ Covid-19..., Assistant Professor and its equivalent. ] green fodder, hay, silage and pasture વેચાણ........... Were appointed in the year 1982 સોંપવા બાબત oilseed Crop Awards ( M.A.C.S ) 2011-12 the all India students! બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત... વિકાસ ખર્ચ યોજના ( પ્લાન ) યોજનાઓ સને..., visa, H1B, immigration education in Agriculture and allied sciences centers... 1971 was another landmark in the year 1934 and subsequently it was transferred to Gujarat University! Agri Start Up workshop session for UG and PG students 4 to 8 November 2019 at NIPIIM, Reg... Biopesticides: green Technology in Sustainable Agriculture 18 August 2020 College of Forestry that came into in... On December03, 2020 to celebrate “ world food Day-2019 ” under Distinguished. In SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, ન.કૃ.યુ હેડ કલાર્ક સંવર્ગનું સીનીયોરીટી... જી.આર.પટેલ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી and fisheries ગુજરાતી પરીક્ષા પાસ અંગે... Is substation for research work on sugarcane and rice માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત ખેતી..., latest news and updates, there are 10 Colleges imparting 7 bachelor ’ s 26!
agriculture university in gujarat 2021